Algemene Ledenvergadering 2015

Algemene Ledenvergadering 2015

Beste leden/ouders, verzorgers van leden,

Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ZPCA.

Wanneer: maandag 23 maart 2015
Waar: Buurtgebouw Westerdraai, Lisstraat 16, 9903 BD Appingedam
Hoe laat: 19.30 uur

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2014 en het financieel verslag kunt u voor de vergadering inzien, vanaf 19.00 uur.

Een belangrijk agendapunt voor deze vergadering is de bestuursverkiezing.
Hans Frik is verkiesbaar als voorzitter.
Jan Slagter, bestuurslid is herkiesbaar voor 1 jaar
Jorden Lubbers, bestuurslid is herkiesbaar.

Wij hopen u allen te zien op maandag 23 maart 2015.

Namens het bestuur,

Marjon Marsyla
  
Secretaris

Bijlage: agenda

Agenda algemene ledenvergadering ZPCA 23 maart 2015:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 17 maart 2014
4. Jaarverslagen van de afdelingen
5. Financieel jaarverslag 2014
6. Begroting 2015
7. Benoeming kascontrolecommissie over het jaar 2015
PAUZE
8. Bestuursverkiezing Hans Frik, verkiesbaar als voorzitter Jan Slagter bestuurslid, herkiesbaar voor 1 jaar Jorden Lubbers bestuurslid, herkiesbaar
9. Rondvraag
10. Vaststellen datum volgende algemene ledenvergadering
11. Sluiting